Miljö

Vi följer riktlinjerna för standarden ISO14001. Miljö och grönt tänkande är något som får allt större genomslag i allt arbete, från stora miljöbovar som bränsle till kretsloppstänkande med återvinning. Alla produkter blir mer miljövänliga, från gräsgödsel till glödlampor och det är viktigt att hålla sig uppdaterad och stödje sig på den senaste forskningen för att kunna vara så miljöeffektiv som möjlig i sitt arbete.

Vi har valt att arbeta aktivt med att skapa goda miljörutiner, återvinna och köra alla våra fordon på miljöbränsle. Vi hoppas att detta skall få genomslag både hos kunder, leverantörer och i slutändan, på naturen själv! Låt oss hjälpa er att bli mer miljöeffektiva i ert boende!

HANDLINGSPLAN
Vi har upprättat en handlingsplan utifrån vår målsättning. Handlingsplanen omfattar följande:

Källsortering av avfall

Vi källsorterar allt vårt avfall och lämnar papper för återvinning. Vi ser till att er fastighet och det avfall som produceras där hanteras på ett korrekt sätt.

Energisparåtgärder

Ett fastställt mål är att öka användningen av datorer och adekvata programvaror för att minska pappersanvändandet för att sprida information till personal, kunder och leverantörer. Vi använder alltd lågenergilampor och hjälper er gärna med att justera er fastighetsbelysning för att optimera energianvändningen.

Miljöanpassade inköp

Ett fastställt mål är att alltid beakta miljöaspekter vid inköp av produkter som används i verksamheten, allt från fordon och bränslen till kopieringspapper och pennor. Detta har medfört en övergång till mer miljöanpassade produkter. Efterlevnad av kraven är ett måste och diskuteras vid personalmöten en gång per månad.

Miljökrav på våra produkter och tjänster

De produkter och tjänster vi marknadsför skall vara tillverkade av material som kan återvinnas eller av återvunnen material, där så är möjligt. Ett av företagets mål är att ta bort produkter ur verksamheten som inte är tillverkade på ett miljövänligt sätt eller som innehåller miljöfarliga ämnen.

Miljökrav på våra leverantörer

Ett av företagets miljömål är att påverka våra huvudleverantörer att alltid beakta miljöaspekter i sin produktion och verksamhet.

Användning av bästa möjliga bränsle och minskad bränsleförbrukning

Ett av de miljömål som satts upp för verksamheten föreskriver bästa möjliga bränsle och krav på åtgärder för att minska bränsleförbrukningen.

Miljöinformation till anställda, kunder och leverantörer

Samtliga anställda i verksamheten ska ha vetskap om företagets miljömål. Detta följs regelbundet upp vid personalmöten en gång per månad där också ny information ges. Genom muntlig och skriftlig kommunikation informeras våra kunder om vårt fortlöpande miljöarbete. Med våra leverantörer har vi en ständigt pågående dialog om miljöförbättrande åtgärder.

MILJÖORG
Från och med 2009-01-01 drivs miljöfrågorna av en miljöansvarig. Genom den miljöansvarige ökas samordningen och integreringen i verksamheten och med våra leverantörer.

Vårt miljöarbete, som inleddes 1999, omfattar projekt och aktiviteter med anknytning till all verksamhet i företaget. För att på sikt uppnå en harmonisering och standardisering av vårt kvalitetsarbete pågår en integrering i samband med vår verksamhetsutveckling.

Detta baseras på den internationella standarden ISO 14001. Genom kontinuerliga personalmöten, diskussioner med kunder och leverantörer kan vi hjälpas åt för att föra miljöarbetet framåt i hela företaget.

MILÖPOLICY
Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Vi ska därför

  • Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda.
  • Påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer.
  • Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar
  • Förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör
  • Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget